s.

belch, belching, eructation.

adj.

Արմատն Ձգռտալոյ. Ձգռտալն. ործալն. զգայռումն.

Ի շատ կերակրոյ, եւ ի ստամոքին ի վատուժութենէն ձգեռտն հոտած գայ։ Նեխած ձգեռտն ի յաղէկ փոխի. (Մխ. բժիշկ.։)