adj.

attractive;
overpowering, winning;
— զօրութիւն, attractive power, attraction.

adj.

Ձգօղ. ձգողական. քարշօղ. քաշօղ.

Եւ հեշտութիւնն ձգիչ։ Խմորոյ նմանեցուցանէ վասն ձգիչ զօրութեանն։ Ծանրութիւնն իւր ձգիչ նորուն է ի խոնարհ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ։ Իգն.։ Վեցօր. ՟Ժ։)