adj.

by hand, manual;
subject, submissive;
own, proper.

adj.

χειριός manualis. Որ ինչ ձեռօք լինի. արհեստական.

Ի վերայ ձեռականաց արհեստից. (Սահմ. ՟Ժ՟Գ։)

Առ ձեռական նիւթոց տրամադրեալք. (Անան. եկեղ։)

ՁԵՌԱԿԱՆ. ὐποχειριός qui sub manibus est, tractabilis եւ alumnus ἵδιος proprius. Որ է ընդ ձեռամբ. որպէս ձեռասուն ոք, եւ որպէս սեպհական, իւրական. ձեռաց տակը եղածը, ունեցածը.

Մարմնոյդ չիշխես. եւ զիրսդ ձեռակա՞ն կոչես։ Զո՞ր ասիցես քո. զի ես ոչ գիտեմ ո՛ր ինչ ձեռական իցէ. (Ոսկ. եփես. ՟Ի։)

Ժողովուրդ ձեռական անուանեցան աստուծոյ. (Ագաթ.։)

Ըստ ախորժից իմն ձեռական եւ նոր ստեղծանել պայազատս. (Յհ. կթ.։)

Նահանգին տարոնոյ՝ գրիգորի ձեռական իշխանութեանն. (Բուզ. ՟Գ. 14։)