adj. adv.

Ձեռամբ կոծեալ, ծեծեալ, կամ ծեծելով.

Հանապազ ձեռակոծ թուք ի գլուխ առնէին, վէրս ի վերայ վիրաց դնէին. (Ոսկ. ես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձեռակոծ առնեմ

Ձեռակոծեմ

Voir tout