s.

juggling, trickery, trick, sleight of hand, sleight of hand tricks, legerdemain.

s.

Դիւթութիւն կամ արհեստ ձեռնածուաց.

Ձեռնածութիւն առնեն մանկանց տղայոց իւրեանց. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ձեռնածութիւն ձեռնածութիւնք
accusatif ձեռնածութիւն ձեռնածութիւնս
génitif ձեռնածութեան ձեռնածութեանց
locatif ձեռնածութեան ձեռնածութիւնս
datif ձեռնածութեան ձեռնածութեանց
ablatif ձեռնածութենէ ձեռնածութեանց
instrumental ձեռնածութեամբ ձեռնածութեամբք