s.

ՁԵՌՆԱԿԱՊ եւ ՁԵՌՆԱԿԱՊԱՆՔ. cf. ՁԵՌԱԿԱՊ.

Շղթայս եւ ձեռնակապանս ունելով. (Մագ. ՟Ի՟Ե։)

ՁԵՌՆԱԿԱՊ կամ ՁԵՌՆԱԿԱՊԵԱԼ. Կապեալ ձեռօք կամ ձեռնակապօք.

Իբրեւ անասուն ի թակարդ կարթի. եւ որպէս ձեռնակապ մարդ յառաքինութեան գործոց խափանի. (Լմբ. ժղ.։)

Տե՛ս եւ զսամփսոն ձեռնակապեալ ի կնոջէ. (անդ։)