ՁԵՌՆՊԱՀ ԼԻՆԵԼ. Պահել զձեռն. զգուշանալ. չմերձենալ.

Դադարեցին խառնամուխ լինել յամենայն տեղիս անխտրութեամբ, եւ եւս առաւել (սկսան) ձեռնպահ լինել եկեղեցեացն. (Եղիշ. ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձեռնպահ լինիմ

Voir tout