adj.

emancipate, set free;
major, of age;
— առնել, to set free, to emancipate.

adj.

ἅφετος, χειράφετος emancipatus. Չափահաս ժառանգ ոք ազատ ի ձեռանէ դաստիարակի. ինքնացեալ իշխան ընչից հայրենեաց.

Անկանին յետոյ եւ ձերբազատք ընդ հարկաւ իբր ազատք. (Մխ. դտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձերբազատիմ, եցայ

Ձերբազատութիւն, ութեան

Voir tout