չ.

σχηματίζομαι figuror, formor եւ simulo me. Առնուլ կամ զգենուլ զձեւ ինչ. ձեւակերպիլ. կերպարանիլ. տպաւորիլ. նմանիլ.

Ոչ ձեւանայ ի տեսիլ տարրեղէն. (Եղիշ. ՟Բ։)

Հարք որդեսէրք՝ երկիր եւս պագանել առաջի իւրեանց տան (զաւակաց), եւ ի ծառայութիւն ձեւանալ. (Խոսր.։)

Ո՛չ օրինակաւ ձեւացեալ։ Երեւակ կենացդ փայտի ձեւասցի ի պատկեր սրտիս. (Նար.։)

Սոյնպիսի ձեւանայ եւ նա առ մեզ ի դատաստանի։ Ըստ մերումս ձեւանայ՝ ի մեզ զիջանելով. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Գ. եւ ՟Է։)

Ստուեր կենդանւոյ՝ ըստ որում կենդանին՝ ձեւանայ. (Լմբ. սղ.։)

Բան մեր աներեւոյթ ի միտս՝ ձեւանայ գրով եւ քարտիսիւ. (Շ. բարձր.։)

ՁԵՒԱՆԱԼ. իբր Կեղծաւորիլ. կարծիլ. երեւիլ. ձեւացուցանել զինքն քան զոր էն.

Ստութիւն է (սատանայ), եւ ճշմարտութիւն ձեւանայ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ՟Բ։)

Չար մարդ՝ բարի բան կամ իրս բազում անգամ ձեւանայ. իսկ բարւոյն ձեւանալ ինչ չար՝ անհնա՛ր է. (Բրս. հց.։)

Առաջի մարդկան ձեւանալ դիւրին է, այլ ոչ առաջի աստուծոյ։ Ձեւանային առ մարդկան՝ թէ արդարք իցեն. (Իգն.։)

Կեղծաւորութեամբ ձեւացաւ բարի. (Խոսր.։)

Ի յաչս մարդկան ձեւանամք. (Մխ. երեմ.։)

Ձեւանայի աղօթական, եւ տիրապէս ոչ էի. (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Սուտ ձեւանամ (իբր ուղիղ), եւ իրօք խոտորիմ. (Նար. ՟Հ՟Ա։)

Կամ Երեւիլ. թուիլ.

Ձեւացան նոցա բանջարք խոտոյ քաղցր իբրեւ զխորիսխ մեղու. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ա։)

ՁԵՒԱՆԱԼ. հյց. կամ այլ խնդ. պէսպէս առմամբ. որպէս Կերպարանիլ. հանդիսանալ. յարմարիլ.

Ձեւանայ մոլութիւն (այսինքն զմոլեգնութիւն)։ Զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն. (Նոննոս.։ Պիտ.։)

Դարձեալք (յաղթութեամբ՝) ձեւանային ցնծութեամբ։ Ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակօղ անիրաւութեանցն սովորութիւն. (Պիտ.։)

Եփրատէս վերածի յովհաննու. փիսովն ձեւանայ մատթէի. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ձեւանամ
դու ձեւանաս
նա ձեւանայ
մեք ձեւանամք
դուք ձեւանայք
նոքա ձեւանան
Imparfait
ես ձեւանայի
դու ձեւանայիր
նա ձեւանայր
մեք ձեւանայաք
դուք ձեւանայիք
նոքա ձեւանային
Aoriste
ես ձեւացայ
դու ձեւացար
նա ձեւացաւ
մեք ձեւացաք
դուք ձեւացայք
նոքա ձեւացան
Subjonctif
Présent
ես ձեւանայցեմ
դու ձեւանայցես
նա ձեւանայցէ
մեք ձեւանայցեմք
դուք ձեւանայցէք
նոքա ձեւանայցեն
Aoriste
ես ձեւացայց
դու ձեւասցիս
նա ձեւասցի
մեք ձեւասցուք
դուք ձեւասջիք
նոքա ձեւասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ձեւանար
դուք մի՛ ձեւանայք
Impératif
դու ձեւացի՛ր
դուք ձեւացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ձեւասջի՛ր
դուք ձեւասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անձեւանամ, ացայ

Voir tout