s.

scissors.

s.

ψαλίς, τομίς forfex, forceps. Գործի ձեւելոյ, կամ հատանելոյ ձեւով. կտրոց. մկրատ. ...

Ձեւիչ արմատոյ. (Վրք. հց. ՟Է։)

Կտրոցն ձեւ ստուգեալ, գի՛տ, թէ որո՞յ է ձեւիչ, քարի՞, թէ փայտի, թէ հանդերձի. (Հին քեր.։)

Պօղոս ձեւչով բանին հատանէր զմահացու ախտն. (այլեւ զգեստ զքրիստոս զգեցուցանէր. Պրոկղ. ներբ. ղկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նորաձեւիչ

Voir tout