ἰπποδρομία cursus equester ἰπποδρομία equiria, ludi circenses. Ընթացք ձիոց, ձիարշաւանք, մանաւանդ ի կրկիսի. ձիարձակ եւ կառարշաւ խաղք ի տեսարանի.

Եհաս ձիընթացիւք։ Ժողովեալ ի տեղի թէատրովնի ձիընթացիցն. (Ճ. ՟Ա.։)

Ոչ ձիընթացիւք մեծամեծս պարծիմք. (Առ որս. ՟Ը։)

Եմուտ ի մէջ ժողովրդեանն, յորժամ զձիընթացսն կատարէին. (Հ=Յ. յնվր. ՟Գ.։)

Յայսպիսի ձիընթացս արշաւել. (Մագ. ՟Ժ՟Գ. (որ հայի եւ ի յաջորդ նշ։))

Ի խրախճանութիւնս խաղուց ձիընթացից. (Շ. ընդհանր.։)

ՁԻԸՆԹԱՑՔ. ἰπποδρόμος hippodromus, circus. Ձիընթացարան. ձիարձակարան. ասպարէս կամ կրկէս.

Ի ձիընթացս մեծի կրկիսին կառավարել։ Սա շինեաց եւ զտեսարանն ... եւ զձիընթացսն. (Խոր. ՟Բ. 76. 85։)

Եւ էր իպպէն այն թագաւորական ձիընթացք. եւ անդ կայր մարկոս։ Յիման այն ի ձիընթացս ի բացեայ բնակի. (Վրք. հց. ՟Թ։)

Ի ձիընթացսն ամենայն քաղաքն ընթանայր. (Ոսկ. անոմ. ՟Գ։)

Ի ձիընթացս ասպարիսին հատին զգլուխ նորա. (Հ=Յ. յնվր. ՟Գ.։)