adj.

riding;

s.

stadium;

s.

—ք, horse-races, races;
course.

adj.

Ուր իցէ ընթացք ձիոյ կամ ձիով. ձիարշաւ. կրկիսարան.

Ձիընթաց երագմամբ։ Ի տեսարանն ձիընթաց կառամարտկաց. (Նար. խչ.։ Ճ. ՟Ա.։)

Արուեստ ձիընթացին յայնժամ յայտնի լիցի, յորժամ անփորձ ձիօք յաղթեսցեն. (Կլիմաք.։ (որ բերի եւ ի յաջորդ նշ։))

s.

ՁԻԸՆԹԱՑ. գ. cf. ՁԻԸՆԸԱՑՔ. Ընթացք ձիոց. եւ չափ ընթացից նորա. փարսախ. ասպարէս.

Ձիընթաց առնել ի վերայ նորա, եւ կոխել նա. (Ճ. ՟Ա.։)

Մղոնն ֆարսանգն է, զոր ձիընթաց մի ոմանք անուանեն. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձիընթացարան, աց

Ձիընթացիկ

Ձիընթացք

Voir tout