va.

to grub up, to break up.

ն.

ՁԼԵԼ. Իբր Ցելուլ. պատառել. ակօսաբեկ առնել. (լծ. եւ լտ. սո՛ւլգօ ). յն. γήν ἁνατεμεῖν terram sulcare.

Չի՛ք անդ արօր, ո՛չ զկորդ ձլել. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ։)