s.

barracks.

ՁՄԵՐԱՆՈՑ կամ ՁՄԵՐԱՅՆՈՑ, կամ ՁՄԵՌԱՆՈՑ. cf. ՁՄԵՐՈՑ.

Ամարանոցս եւ ձմերանոցս։ Գնայր ի ձմերայնոցս ի վաղարշապատ։ Ի համբարանոցս ձմեռանոցաց. (Արծր. ՟Գ. 7։ Ագաթ.։ Յհ. կթ.։)