adj.

clothes-producing, furnishing the material for cloth, lanigerous.

adj.

Որ բերէ յիւրմէ ի պէտս ձորձոյ.

Եղիցին քեզ ոչխարք ձորձաբերք. (Առակ. ՟Ի՟Է. 26.) յն. ի ձորձ. ἰματισμός.