s.

rag, tatter, old cloth;
sackcloth, hair-cloth;
— թաւարծի, coarse hairy cloth.

s.

Ցնցոտի ձորձ. կապերտ. քուրձ. քուրջ, շոր.

Էր ի վերայ թիկանց իւրոց մազեղինաց մասն ինչ. եդ ի ներքոյ զձունձն (զայն), եւ նստաւ ի վերայ նորա։ Ձունձ՝ զոր ունէի ի թիկունս իմ։ (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Ձնձի. փիլոն, կամ վիռոն։

Ձնձիթ, ձնգրիթ. բառք անյայտ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խորձունձ

Voir tout