va.

to snatch away, to pluck off;
to tear in pieces, to rend, to devour.

ն.

σπαράσσω, -ττω lacero, dilanio, carpo, vellico. Կորզել. շորթել. կեղեքել. գզել. քաշել փրցընել, բզըքտել.

Զայլսն լափատեն, եւ ձրձելով կիսակեր թողուն. (Փիլ. տեսական.։)

Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան. (Պիտ.։)