adj.

rapacious, lacerating.

adj.

σταράκτης lacerator. Որ ձրձէ. յափշտակիչ. գիշատիչ. պատառօղ. բզըքտօղ.

Դիք ձրձիտք մուտ եւ ել առնէին ի փոր նորա։ Վատթարագոյն քան զերամակ ձրձիտ աղուեսուց. (Եղիշ. դտ.։)

Թափեսցէ զգիշատեալ դիակս տանն ադամայ ի ձրձիտ փաղանգէ առիւծուց. (Վրդն. ծն.։)