adj.

Ուր կան ղամբարք. լուսազարդ. պայծառ.

Ղամբարաբնակ յարկիս՝ որ նորոգեցաւ ի մէնջ, ի սոյն լուսոյ ականց ոսկեաց (նշխարաց սրբոյն ստեփաննոսի՝) գանձ ծածկեալ ծագեաց ի մեզ. (Շ. տաղ.։)