adj.

flaming, shining, brilliant, resplendent, fulgid, glittering.

adj.

Որ նշողէ իբր զղամբար. լուսանշոյլ.

Կանթեղաբորբոք ջահավառ ղամբարանշոյլ լուսով փայլեցոյց. (Նար. խչ.։)