cf. ԼԱՅՔԱՅ.

Կարմիր մորթոյ ... փղին ոսկերաց, կամ ղաքային, որ յերկրէ բարբարոսացն եկեալ է ի վաճառ. (Վրթ. քերթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաղաքայարդար

Քաղաքային

Voir tout