ՂԵԿԵԼ. Իբր Ղեկ կազմել, կամ ուղղել ղեկաւ. ղեկավարել.

Ա՛ռ ըզհոգւոյն հողմն պատրաստ, ղեկեա՛ խրատիւըս լե՛ր պատրաստ. (ա՛յլ ձ. ղեկի խրատիւս) (Կրպտ. ոտ.։)