cf. Լեղի.

cf. ԼԵՂԻ.

Քացախ եւ ղեղի ճաշակել։ Փոխանակ ղեղոյն եւ քացախոյն. (Յհ. իմ. երեւ.։ Աթ. ի ստեփ.։)

Ղեղի՛ կերիցուք վասն քաղցրութեան ճաշակացն։ Ղեղեաւ զդառնութիւն ճաշակացն քաղցրացուցանել. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ։ եւ Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Բ։)

Ղեղին դառնութեան զճաշակն քաղցրացոյց. (Մեկն. ղկ.։)

Ղեղի դառնութեան. (Ժմ.։)

Ղեղի՝ կատարեալ դառնութիւն է. (Եղիշ. խաչել.։)

Չարն ի ներքոյ՝ դառն ապաժոյժ ղեղւոյ, իսկ ի վերոյ բարեկերպ գունեալ իբր քաղցր օծմամբ. (Անյաղթ հց. իմ.։)