s.

package.

s.

Ի բառէս Ուղերձ. իբր Վաճառք. կապոց վաճառաց. φορτία mescium sarcinae.

Մթերեալ էին բեռինք ղերձից. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 1։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ըղերձեմ, եցի

Ուղերձ, ի

Ուղերձեմ, եցի

Ուղերձումն, ման

Օղերձ

Օղերձեմ, եցի

Voir tout