va.

to hide, to conceal.

ՂՕՂԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Իբր Թաքուցանել. κρύπτω abscondo.

Առ հասարակ ղօղեցուցի զհեղս երկրի. (Յոբ. ՟Ի՟Դ. 4։)

Զցայգ ղօղեցուցանէ. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ղօղեցուցանեմ
դու ղօղեցուցանես
նա ղօղեցուցանէ
մեք ղօղեցուցանեմք
դուք ղօղեցուցանէք
նոքա ղօղեցուցանեն
Imparfait
ես ղօղեցուցանեի
դու ղօղեցուցանեիր
նա ղօղեցուցանէր
մեք ղօղեցուցանեաք
դուք ղօղեցուցանեիք
նոքա ղօղեցուցանեին
Aoriste
ես ղօղեցուցի
դու ղօղեցուցեր
նա ղօղեցոյց
մեք ղօղեցուցաք
դուք ղօղեցուցէք
նոքա ղօղեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ղօղեցուցանիցեմ
դու ղօղեցուցանիցես
նա ղօղեցուցանիցէ
մեք ղօղեցուցանիցեմք
դուք ղօղեցուցանիցէք
նոքա ղօղեցուցանիցեն
Aoriste
ես ղօղեցուցից
դու ղօղեցուսցես
նա ղօղեցուսցէ
մեք ղօղեցուսցուք
դուք ղօղեցուսցջիք
նոքա ղօղեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ղօղեցուցաներ
դուք մի՛ ղօղեցուցանէք
Impératif
դու ղօղեցո՛
դուք ղօղեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ղօղեցուցանիջիր
դուք ղօղեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ղօղեցուսջի՛ր
դուք ղօղեցուսջի՛ք