s.

turner's wheel or lathe;
small wheel, pulley;

mar.

block.

s.

τόρνος, ἑντόρνον tornus. (ի հյ. արմատն է ճախր. լծ. եւ թ. չարխ ) Անիւ կամ անուաւոր գործի ի պէտս զանազան արուեստից, մանաւանդ հիւսանց, եւ ատաղձագործաց, եւ ոստայնանկաց. որպէս ռմկ. ջարխ, ճըխրըխ, ջահրայ, ջահրակ.

Հա՛րկ է շարժիլ՝ ճախարակացն գոլով նմանութեամբ բոլորից։ Շարժութիւնն գնդին՝ ճախարակի նմանելով բերեալ. (Պղատ. օրին. ՟Ժ։)

Ոչ ըստ նմանութեան բոլորակ ճախարակի, այլ տեղի հարթ յատակեալ ի վերայ. (Վեցօր. ՟Գ։)

Ըստ օրէն հիւսանց պարունակեալ յարմարեսցէ ճախարակին։ Ճախարակօք եւ այլովք գործարանօք յարդարեն գահաւորակս եւ աթոռս. (Մագ. ՟Ժ՟Ը. ՟Ի՟Ե։ Երզն. քեր.։)

Ճախարակաւ քանդակեն զքարն եւ փորեն. (Նիւս. երգ. (ուր շփոթի յն. քանդակ ընդ ճախարակ)։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հինգճախարակեայ մեքենայ

Ճախարակագործ, աց

Ճախարակաձեւ

Ճախարակաւոր

Ճախարակեայ

Ճախարակեմ, եցի

Voir tout