s.

flight, soaring;
turn, tumble;
wheeling about;
caper, somerset;
— առնուլ, to take wing or flight, to fly away, to fly up, to soar on high, cf. Շրջագայիմ;
to caper, to cut capers, to turn a somerset, to turn heels over head;
cf. Ձի.

s.

γῦρος gyrus. Շրջան. պտոյտք զիւրեւ. հիռ. ծիր.

Զոսկիղնաց ճախրն ճեմարան. (Գանձ.։)

ՃԱԽՐ ԱՌՆՈՒԼ. γυρεύομαι in orbem versor, circumagor, circumcurro. Շրջան առնուլ. հիռ գալ. պտուտկիլ. խաղալ, շուրջ ընթանալ, քերել, սահիլ. ման առնուլ, ժուռ գալ, պտըտիլ.

cf. ՃԱԽՐԵԼ.

Զոր տեսեալ զօրացն աղեքսանդրի՝ (ուրախութեամբ) ճախր առեալ ճեմէին. (Պտմ. աղեքս.։)

Հեծեալ ի ջորւոջ իւրում՝ ճախր առեալ ճեմէր յասպարիզի անդ. (Յհ. կթ.։)

Ճախր առեալ ի ներքուստ ի վեր ի լեառն վարագ. (Արծր. ՟Դ. 11։)

Հարեալ նիզակաւ ճախր առնոյր կաճեայն. (Խոր. ՟Գ. 9։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճախրանք

Ճախրասլաց

Ճախրեմ, եցի

Ճախրիմ, եցայ

Voir tout