s.

dinner-hour, dinner-time.

s.

ὦρα ἁρίστου hora prandii, meridies. Ժամ ճաշոյ, կամ ճաշելոյ. օր հասարակ. կեսօրուան հացի ատեն, կեսօր.

Յառաւօտէ մինչեւ ցճաշաժամ. (՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Դ. 15։)

Եկեալ զճաշաժամուն ի տունն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Մինչդեռ ճաշաժամուն ի սեղանն էին. (Լաստ. ՟Ժ։)