s.

mouth, taste, palate.

s.

Զգայարան ճաշակելեաց. բերան. քիմք. ճաշակելիք.

Մեղուն քաղցրացոյց զճաշակարանն։ Անյաղթ բարձր.։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճաշակարան ճաշակարանք
accusatif ճաշակարան ճաշակարանս
génitif ճաշակարանի ճաշակարանաց
locatif ճաշակարանի ճաշակարանս
datif ճաշակարանի ճաշակարանաց
ablatif ճաշակարանէ ճաշակարանաց
instrumental ճաշակարանաւ ճաշակարանաւք