va.

to cause to taste, to give to eat.

ն.

γεύω gustandum do. Տալ ճաշակել. ջամբել. մատռուակել, կերակրել.

Ճաշակեցո՛ ինձ յեփեալ շիկաթանէդ. (Փիլ. լին. ՟Դ. 170։)

Զփիղսն ճաշակեցուցին յարիւն խաղողոյ. (՟Ա. Մակ. ՟Զ. 36։)

Քանիցս ճաշակեցոյց զքեզ. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ճաշակեցուցանեմ
դու ճաշակեցուցանես
նա ճաշակեցուցանէ
մեք ճաշակեցուցանեմք
դուք ճաշակեցուցանէք
նոքա ճաշակեցուցանեն
Imparfait
ես ճաշակեցուցանեի
դու ճաշակեցուցանեիր
նա ճաշակեցուցանէր
մեք ճաշակեցուցանեաք
դուք ճաշակեցուցանեիք
նոքա ճաշակեցուցանեին
Aoriste
ես ճաշակեցուցի
դու ճաշակեցուցեր
նա ճաշակեցոյց
մեք ճաշակեցուցաք
դուք ճաշակեցուցէք
նոքա ճաշակեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ճաշակեցուցանիցեմ
դու ճաշակեցուցանիցես
նա ճաշակեցուցանիցէ
մեք ճաշակեցուցանիցեմք
դուք ճաշակեցուցանիցէք
նոքա ճաշակեցուցանիցեն
Aoriste
ես ճաշակեցուցից
դու ճաշակեցուսցես
նա ճաշակեցուսցէ
մեք ճաշակեցուսցուք
դուք ճաշակեցուսցջիք
նոքա ճաշակեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ճաշակեցուցաներ
դուք մի՛ ճաշակեցուցանէք
Impératif
դու ճաշակեցո՛
դուք ճաշակեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ճաշակեցուցանիջիր
դուք ճաշակեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ճաշակեցուսջի՛ր
դուք ճաշակեցուսջի՛ք