s.

dinner-companion or table-companion, messmate, guest.

adj. s.

σύνδειπνος conviva եւ παράσιτος coenarum adsecla. որ եւ ՃԱՇԱԿԱԿԻՑ. Սեղանակից.

Զմեզ զամենեսեան ճաշակիցս արար նմին չարչարանա. (Եղիշ. հայր մեր.։)

Սեղանակից լինել նմա եւ ճաշակից (կամ ճաշակակից). (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 13։)

Տեսանէ զճաշակիցսն զհետ երթալ. (Ոսկ. մրգր. ՟Բ։)

Ոչ կամէր ամենեւին ումեք ճաշակից լինել. (Վրք. ոսկ.։)