s.

ՃԱՇԱՏԵՂ կամ ՃԱՇԱՏԵՂԻ ՃԱՇԱՏՈՒՆ ՃԱՇԱՐԱՆ. Տեղի ճաշելոյ. սեղանատուն. սեղան. բազմական.

Ի ճաշատեղս (կամ ի ճաշակատեղս) նոցա հայեցան. (Եղիշ. ՟Ը։)

Ի գալ յեկեղեցին, եւ ի ճաշատուն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Մտանէր ի ներքս ի ճաշարանն. (Պտմ. աղեքս.։)