adj.

spread, dispersed, scattered;

s.

diffusion, extension, dilatation.

adj. s.

Լծ. եւ նոյն ընդ Ծաւալ. որպէս ծաւալումն, եւ ծաւալեալ.

Դարձան ջուրքն ընդ ճանապարհ ճապաղ գնացից իւրեանց. (Եփր. յես.։)

Ճանապարհ իմն եւ ճապաղ եղեւ անկարգութեան. յն. հետեւողութիւն. ἁκολουθεία (Ոսկ. եփես. ՟Զ։)

Ցրուական եւ տարած եւ ճապաղ ունէր գնացս. (Վրդն. ծն.։)

Թէ զբազմաստեղն գնդաձեւ տեսանես, զօրանայ տունն պարսից. եւ թէ ճապաղ, նուազութիւն պարսից, եւ յաղթութիւն հայոց. (Շիր.։)

Ոչ սրով խոցէ, եւ ոչ արեան ճապաղս առնէ. (Ոսկիփոր.։)

Արեան ճապաղիւք լնուին զաշխարհն ամենայն. (Ասող. ՟Գ. 14։)

Իսկ (Լմբ. սղ. ՟Ժ՟Զ.)

Հայի ի վասն իմ արեանճապաղ ձեռսն. իմա՛ իբր բարդ, ունօղ զարեան ճապաղիս, կամ արիւնաթաթաւ։

Սրով խողխողէ, եւ արեան ճապաղ առնէ. (Եղիշ. խրատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճապաղեմ, եցի

Ճապաղիմ, եցայ

Ճապաղիք, ղեաց

Ճապաղումն, ման

Voir tout