va.

to walk, to take to walk.

ն.

πομπεύω deduco, pompam duco. Տալ ճեմել. շրջեցուցանել, եւ Յաղթանակաւ յածեցուցանել.

Ի յաւիտեան պսակաւորս ճեմեցուցանէ, անթառամ նահատակութեանցն պատերազմի յաղթեալ. (Իմ. ՟Դ. 2։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ճեմեցուցանեմ
դու ճեմեցուցանես
նա ճեմեցուցանէ
մեք ճեմեցուցանեմք
դուք ճեմեցուցանէք
նոքա ճեմեցուցանեն
Imparfait
ես ճեմեցուցանեի
դու ճեմեցուցանեիր
նա ճեմեցուցանէր
մեք ճեմեցուցանեաք
դուք ճեմեցուցանեիք
նոքա ճեմեցուցանեին
Aoriste
ես ճեմեցուցի
դու ճեմեցուցեր
նա ճեմեցոյց
մեք ճեմեցուցաք
դուք ճեմեցուցէք
նոքա ճեմեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ճեմեցուցանիցեմ
դու ճեմեցուցանիցես
նա ճեմեցուցանիցէ
մեք ճեմեցուցանիցեմք
դուք ճեմեցուցանիցէք
նոքա ճեմեցուցանիցեն
Aoriste
ես ճեմեցուցից
դու ճեմեցուսցես
նա ճեմեցուսցէ
մեք ճեմեցուսցուք
դուք ճեմեցուսցջիք
նոքա ճեմեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ճեմեցուցաներ
դուք մի՛ ճեմեցուցանէք
Impératif
դու ճեմեցո՛
դուք ճեմեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ճեմեցուցանիջիր
դուք ճեմեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ճեմեցուսջի՛ր
դուք ճեմեցուսջի՛ք