s.

cry;
warbling, chirping;
— հանել, to utter a feeble cry.

ՃԻ՛Կ. Իբր Ճիչ թեթեւ, որպէս ձայն ձագուց կամ ճնճղկանց։ Ուստի

ՃԻԿ ՀԱՆԵԼ. Ճնճուողել. ճչճչել. ճիվ ճիվ ընել, պզտի ձան մը հանել.

Բանայցէ զբերան իւր, եւ ճիկ հանիցէ. (Ես. ՟Ժ. 14։)

Ոչ ոք իշխէ բերան բանալ, եւ ճիկ հանել. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կարճիկ, ճկան

*Կռճիկ

Ճանճիկ, ճկի

Ճիկռ

Պատճիկ

*Պոլոճիկ

Ռոճիկ, ճկաց

Վահանակռճիկ

Տաճիկ, կճի

Տաճիկ, ճկաց

Քարճիկ

Օղակռճիկ

Voir tout