cf. Ճճի.

cf. ՃՃԻ.

Ի ճիճոյ միոյ կերուած է. (Խոր. աշխարհ.։)

Բազում ճիճիք ծնանին. (Մանդ. ՟Ժ՟Է։ եւ Բժշկարան. ստէպ։)

Սպունկն ման է ճիճոյ, որ ի ծովն լինի, զոր մարդիկ ամպ անուանակոչեն. (Զքր. կթ.։)