adj.

magniloquent, pompous;

s.

declaimer.

adj.

Ճոռոմ բանիւք, եւ ուր իցէ բան ճոռոմ.

Բարիո՛ք ջատագովեցեր ի ձեռն ճոռոմաբան ամբարհակաճութեանդ քո. (Ճ. ՟Բ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճոռոմաբանեմ, եցի

Ճոռոմաբանութիւն, ութեան

Voir tout