vn.

to talk big, to boast, to brag, to bully, to be pretentious, to become arrogant.

չ.

κομπάζω jacto, fastose me gero. ՃՈՌՈՄԱՆԱԼ. Ճոխանալ. պանծանալ. գոռոզանալ. մեծաբանել.

Թէ կամեցեալ էր ճոռոմանալ, եւ զպատճառսն ասէր. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 39։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ճոռոմանամ
դու ճոռոմանաս
նա ճոռոմանայ
մեք ճոռոմանամք
դուք ճոռոմանայք
նոքա ճոռոմանան
Imparfait
ես ճոռոմանայի
դու ճոռոմանայիր
նա ճոռոմանայր
մեք ճոռոմանայաք
դուք ճոռոմանայիք
նոքա ճոռոմանային
Aoriste
ես ճոռոմացայ
դու ճոռոմացար
նա ճոռոմացաւ
մեք ճոռոմացաք
դուք ճոռոմացայք
նոքա ճոռոմացան
Subjonctif
Présent
ես ճոռոմանայցեմ
դու ճոռոմանայցես
նա ճոռոմանայցէ
մեք ճոռոմանայցեմք
դուք ճոռոմանայցէք
նոքա ճոռոմանայցեն
Aoriste
ես ճոռոմացայց
դու ճոռոմասցիս
նա ճոռոմասցի
մեք ճոռոմասցուք
դուք ճոռոմասջիք
նոքա ճոռոմասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ճոռոմանար
դուք մի՛ ճոռոմանայք
Impératif
դու ճոռոմացի՛ր
դուք ճոռոմացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ճոռոմասջի՛ր
դուք ճոռոմասջի՛ք