s.

cry, bawling, squalling, outcry;
complaint, groaning, lamentation.

Ճիչ. ճչելն. Ճչիւն աշխարանաց։ Ճչիւն կանացեաց։ Ճչումն կոծոյ. (Մանդ.։ Եղիշ.։ Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճչումն ճչմունք
accusatif ճչումն ճչմունս
génitif ճչման ճչմանց
locatif ճչման ճչմունս
datif ճչման ճչմանց
ablatif ճչմանէ ճչմանց
instrumental ճչմամբ ճչմամբք