vn.

to creak, to screak.

ձ.

ՃՌՆՉԵՄ ՃՌՆՉԻՄ. Ճռինչ՝ կռինչ՝ շռինչ՝ ձայն հանել անկենդան իրաց.

Ճռնչօղ կօշկօք. (Սիսիան.։)

Ճռնչիցի դուռն. ((ա՛յլ ձեռ. ճռչիցի). Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ։)