cf. ՎԵՐՏԱՌՈՒԹԻՒՆ.

Ի ձեռն կածնական մակտառութեան բողոքեալ քեզ. (Մագ. ՟Լ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մակտառութիւն մակտառութիւնք
accusatif մակտառութիւն մակտառութիւնս
génitif մակտառութեան մակտառութեանց
locatif մակտառութեան մակտառութիւնս
datif մակտառութեան մակտառութեանց
ablatif մակտառութենէ մակտառութեանց
instrumental մակտառութեամբ մակտառութեամբք