s.

emetic;
cholagogue.

s.

Դեղ՝ որ տայ թափել զաւելորդ մաղձս, որպէս մաքրողական կամ փսխեցուցիչ.

Խառնեալ ընդ այլ դեղոց՝ մաղձադեղ է բուժիչ ի մահուանէ. (Եզնիկ.։)

Մաղձադեղս ործացուցիչս զխոստովանութեանն ըմպելի մատուցանել. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Զ։)

Ի մաքրութեան մաղձադեղոցն. (Փիլ. լին. ՟Բ. 6։)