s.

ploughing.

s.

Գործ մաճակալի. ղեկավարութիւն մաճոյ. արօրագրութիւն։ (Պիտառ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մաճակալութիւն մաճակալութիւնք
accusatif մաճակալութիւն մաճակալութիւնս
génitif մաճակալութեան մաճակալութեանց
locatif մաճակալութեան մաճակալութիւնս
datif մաճակալութեան մաճակալութեանց
ablatif մաճակալութենէ մաճակալութեանց
instrumental մաճակալութեամբ մաճակալութեամբք