s.

the chief door or entrance.

s.

Մայր՝ իբր մեծ եւ գլխաւոր՝ դրունք.

Եւ մայրադրունս յամենայն ճակատ երիս ձուլածոյս յոսկւոյ մաքուր. (Մարթին.։)