s.

spinning-mill, factory;
— բամբակի, cotton-mill;
— մետաքսի, silk-mill.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մանարան մանարանք
accusatif մանարան մանարանս
génitif մանարանի մանարանաց
locatif մանարանի մանարանս
datif մանարանի մանարանաց
ablatif մանարանէ մանարանաց
instrumental մանարանաւ մանարանաւք