s.

ՄԱՆԵՒԱՐ կամ ՄԱՆԵՒՈՐ. κειρία, -ίαι fascia, -iae. Երիզ կամ երիզապինդ. կապ. փաթոյթք. պատատք.

Կատարեալ եւ ամբողջ ի գերեզմանէն ի բաց վազեաց, եւ ոչ մանեւարօք (կամ մանեւորօք) ձեռացն արգելեալ յելանելոյ լինէր. (Նիւս. կազմ. ՟Ի՟Է։)

Ելեալ արտաքս մեռեալն՝ կապեալ զոտս եւ զձեռս մանեւորօք. (Իրեն. ՟Դ. առ Լեհ.։)