adj.

sodomite, pederast.

adj.

παιδομανής qui puerorum improbo amore insanit. Մոլեալ տռփանօք ի մանկունս. մանկատռիփ. արուամոլ.

Էր կարծիս առ աթենացիսն, եթէ մանկամոլ էր սոկրատէս՝ վասն ընտրելոյ զգեղեցկակերպսն (յաշակերտութիւն). (Նոննոս.։)

Հարկէք զմեզ՝ ստայօդ ոչէիցն, եւ ապականագործ մանկամոլիցն (դից ձերոց) երկիրպագանել. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մանկամոլութիւն, ութեան

Voir tout