s.

παιδός σπορά . Սերունդ զաւակաց. որդեծնութիւն.

Ահա զանցեալ էին զհասակաւ վասն յերկար ծերութեանն, յորս հատեալ էր զմանկասերութիւնն. (Փիլ. իմաստն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մանկասերութիւն մանկասերութիւնք
accusatif մանկասերութիւն մանկասերութիւնս
génitif մանկասերութեան մանկասերութեանց
locatif մանկասերութեան մանկասերութիւնս
datif մանկասերութեան մանկասերութեանց
ablatif մանկասերութենէ մանկասերութեանց
instrumental մանկասերութեամբ մանկասերութեամբք