va.

to make young again, to re-invigorate, to restore to strength and health.

ն.

Տալ մանկանալ. առուգացուցանել. նորոգել.

Ծերացեալն չկարէ զինքն մանկացուցանել։ Զծերութիւն մանկացուցանել. (Ոսկ. թես. եւ Ոսկ. փիլիպ.։)

Նորոգեաց միանգամայն զարարածս, եւ մանկացոյց։ (Աւազանաւ) մանկացուցին զամենայն տիեզերս. (Ագաթ.։)

Որ մանկացոյց զգեղ կերպարանացն մովսէսի, մանկացոյց եւ զզօրութիւն իմ. (Եփր. յես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մանկացուցանեմ
դու մանկացուցանես
նա մանկացուցանէ
մեք մանկացուցանեմք
դուք մանկացուցանէք
նոքա մանկացուցանեն
Imparfait
ես մանկացուցանեի
դու մանկացուցանեիր
նա մանկացուցանէր
մեք մանկացուցանեաք
դուք մանկացուցանեիք
նոքա մանկացուցանեին
Aoriste
ես մանկացուցի
դու մանկացուցեր
նա մանկացոյց
մեք մանկացուցաք
դուք մանկացուցէք
նոքա մանկացուցին
Subjonctif
Présent
ես մանկացուցանիցեմ
դու մանկացուցանիցես
նա մանկացուցանիցէ
մեք մանկացուցանիցեմք
դուք մանկացուցանիցէք
նոքա մանկացուցանիցեն
Aoriste
ես մանկացուցից
դու մանկացուսցես
նա մանկացուսցէ
մեք մանկացուսցուք
դուք մանկացուսցջիք
նոքա մանկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մանկացուցաներ
դուք մի՛ մանկացուցանէք
Impératif
դու մանկացո՛
դուք մանկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մանկացուցանիջիր
դուք մանկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մանկացուսջի՛ր
դուք մանկացուսջի՛ք