s.

distaff;
spindle.

s.

Գործի մանելոյ. աղեկատն, իլն. եւ մանաւանդ վերին ծայր իլոյ՝ ձգօղն զթել։ cf. ՄԱՆԵԼԻՔ. եւ cf. ՄԱՐՄՆԵՆԻ.

Սարդ մանելով իբր ձեռօք մանոցօք ի բարակագոյն եւ այլն. (Փիլ. լիւս.։)

Մանոցն թել մի ձգէ, եւ տայ զայլն զիլկաւ. (Կանոն.։ (Իսկ մանիչ, ռմկ. է ունիելիք փայտին, զոր կալեալ կանանց՝ մանեն կամ ոլորեն զճախարակս։))

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դարմանոց, աց

Դրամանոց, աց

Ժամանոց, աց

Կողմանոց, աց

Ջերմանոց, ից

Voir tout